iTinMod-Logo2
 
Head_Queen_Blade_2.jpg

s 20

ในโลกอนาคต โลกมนุษย์ได้ถูกเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่ชื่อว่า Narak รุกราน มนุษย์สามารถยับยั้งการรุกรานของเผ่า Narak ได้ แต่การต่อสู้ด้วยอาวุธชีวภาพ ทำให้พื้นโลกเกิดความเสียหาย จนมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

Share
15fd15ce7c9be2755f1311b94febf5f3.jpg